Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

webpages

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I open any website and wants to see one pdf-file then firefox download that one and do not show this in a new tab. How can I change this?

When I open any website and wants to see one pdf-file then firefox download that one and do not show this in a new tab. How can I change this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Mario, do the steps in the following article help:

View PDF files in Firefox or choose another viewer

more options

Firefox 78+ releases offer a choice to open PDF files that would normally be saved or opened in an external application in a Firefox tab (Open in Firefox).

This feature is controlled by prefs on the about:config page that are enabled (true) by default.

  • browser.helperApps.showOpenOptionForPdfJS
  • pdfjs.handleOctetStream

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".