Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks and History

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ben_709

more options

Can Firefox “Show All History” and “Open All Bookmarks” in separate browser windows? Currently the commands sequentially revert to the same window, so the libraries cannot be viewed simultaneously.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This is not possible. You can only have one Library window open that the time. You can possibly use the Sidebar and open two windows, one with the Bookmarks and one with the History or only use the Library for what you find most important and use the sidebar for the other.

Note that the History sidebar has more options for showing the history and the bookmarks sidebar can show all the bookmarks in its folder tree.

Hữu ích?

more options

Thanks! I have been opening a copy of my Bookmarks exported, and then viewing the history library in a separate window; not that bad…

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.