Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't log in after clearing web-site cookies and cache

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Please help! I was having an issue with Airbnb, I was unable to review a guest. Airbnb told me to clear all web-site cookies and cache. I asked them how and they told me to google it. Thanks...ugh

I did that and now Airbnb doesn't recognize me on my computer and I cannot log in. It won't allow me to submit my password, it doesn't say the password is incorrect, it just doesn't let me submit it. I even tried resetting my password via mobile device. When I look at the stored password it wants to use, it is an old old password.

How can I get this web-site to recognize me again?

I've restarted my computer.

Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.