Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Update Available" message keeps popping up.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Does the "Update Available" popup screen shown in the uploaded image come from Firefox? It keeps coming back it seems every time I open Firefox. I clicked "Update" a few times, but Firefox never got updated, as far as I can tell. I tried turning off NordVPN but that does not allow an update to occur. Now I just click "Dismiss" if I need to see what's behind the popup. You have to click either "Update" or Dismiss" to get it to go away. There is no "x" at the upper right on the popup screen, which would allow you to close the screen without clicking either "Update" or "Dismiss". I worry that by clicking on either I am downloading some malware. William F Briel

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

more options

This is so annoying! Literally 2x/day, and it won't actually update OR fully "Dismiss". I'm using FF at work and this is not selling my coworkers from Chrome AT ALL.

Hữu ích?

more options

divineladyofwar Check with your IT. It could be their setup is causing issues.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.