Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox continiues to wipe all of my saved password and bookmarks.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox continiues to wipe all of my saved password and bookmarks. After fresh windows install, I signed into my account and figured out that all of my bookmarks are gone. It happend for the second time. I have a mobile device running firefox which is lincked to my account. It's also gone there. How can I fix it or restore my data?

Firefox continiues to wipe all of my saved password and bookmarks. After fresh windows install, I signed into my account and figured out that all of my bookmarks are gone. It happend for the second time. I have a mobile device running firefox which is lincked to my account. It's also gone there. How can I fix it or restore my data?

Giải pháp được chọn

Shut down the old sync. Then create a new account. or Resetting the sync password, or changing its e-mail, will remove all data from the servers.

The data in your profiles will not be affected.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

UPD: Password are saved and synced on my mobile device. Is there a way to transfer them? UPD2: Managed to sync my passwords, but my bookmarks are missing.

If I won't be able to find the way to restore them. I'm switching to Brave or Chrome. It's my second time firefox does it.

Được chỉnh sửa bởi Kyrylo vào

more options

Giải pháp được chọn

Shut down the old sync. Then create a new account. or Resetting the sync password, or changing its e-mail, will remove all data from the servers.

The data in your profiles will not be affected.