Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to use skewY transaformation and fixed background on firefox?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

I want to do a parallax effect combined with a skewY transformation of my HTMLsection. my section therefore has:

a background-image set to fixed a transformation skewY(3deg) it works on all browsers except firefox.

How to make firefox behave like other browsers?

is it possible for example to use an SVG filter for the skewY?

thanks.

nobody have idea?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.