Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address syncing option not available in Firefox Developer Edition

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm on Firefox Developer Edition 90.0b12 on Windows 10. There is no option to sync addresses in the sync settings, while the option is there for Firefox Beta 90.0b12.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This is controlled by these services.sync.engine.*available prefs that is false by default for addresses. You can set the available pref to true to make the choice appear.

  • services.sync.engine.addresses.available = false => true
  • services.sync.engine.creditcards.available = true

That choice might not have been enabled in your DE.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

This is controlled by these services.sync.engine.*available prefs that is false by default for addresses. You can set the available pref to true to make the choice appear.

  • services.sync.engine.addresses.available = false => true
  • services.sync.engine.creditcards.available = true

That choice might not have been enabled in your DE.

Hữu ích?

more options

Weird that I have this option enabled on my Firefox Beta on another machine… I wonder how it got enabled without me even knowing about these *.available preferences.

Hữu ích?

more options

This pref is linked to extensions.formautofill.available.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.