Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My screen print add-on is missing after theme was updated

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I had an add-on that I used for capturing sections of my screen, but when the theme updated this morning it removed it. When I deleted the theme, my original theme and screen capture didn't return. How do I get it back?

The screen capture was located on the browser bar at the end in front of the star.

Giải pháp được chọn

"Take a Screenshot" has been moved out of the page actions container and has become a standalone toolbar button. You can drag this Screenshot button in customize mode out of the the Customize palette to the toolbar or overflow area. You can also use the "Ctrl+Shift+S" keyboard shortcut (Windows/Linux) and Right-click on an empty part of the page and select Take Screenshot.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

"Take a Screenshot" has been moved out of the page actions container and has become a standalone toolbar button. You can drag this Screenshot button in customize mode out of the the Customize palette to the toolbar or overflow area. You can also use the "Ctrl+Shift+S" keyboard shortcut (Windows/Linux) and Right-click on an empty part of the page and select Take Screenshot.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.