Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update nags when I'm already up-to-date

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Richard Johnson

more options

Every time I restart my up-to-date Firefox I must dismiss a pop-up nagging me to update Firefox. I would like to know when an update is really available, but these nags otherwise are counter-productive. How can I stop them? (I use the release channel.)

Every time I restart my up-to-date Firefox I must dismiss a pop-up nagging me to update Firefox. I would like to know when an update is really available, but these nags otherwise are counter-productive. How can I stop them? (I use the release channel.)

Giải pháp được chọn

The System Details list shows you use Firefox 88.0 The current release is Firefox 89.0.2, so you are three versions behind.

You can find the full version of the current Firefox release (89.0.2) in all languages and all operating systems here:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The System Details list shows you use Firefox 88.0 The current release is Firefox 89.0.2, so you are three versions behind.

You can find the full version of the current Firefox release (89.0.2) in all languages and all operating systems here:

more options

Thanks.

I'm guessing that I misread my current version number. I'm marking the question as solved. If I encounter this problem again, I'll repost.