Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Transferring exceptions for "Delete cookies and site data when Firefox is closed"

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi folks. I am looking to copy the Exception List for Cookies and Site Data from one PC to another.

I know the exception list is stored in permissions.sqlite - is it safe to replace this file on the destination PC with the version from the source PC? From what I understand, there is other permission-related information in the file, so I don't want to screw things up.

Maybe there an entirely better way to migrate the list? I have Sync set up, but it doesn't look like this information is part of what's synced.

Thanks in advance!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.