On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to Name Opened Windows in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 981 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rogergr311049

more options

Is it possible to give Names to my opened windows in the new (89.0.2) Mozilla Firefox?

Is it possible to give Names to my opened windows in the new (89.0.2) Mozilla Firefox?

Giải pháp được chọn

Finally, I found the solution by myself :

We may use the Add-on "Window Titler" [t:] in order to give names to opened Firefox Windows. We can found it in Add-ons Manager in search tab. This Add-on is not approved by Mozilla yet, but it works as far as I use it...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Finally, I found the solution by myself :

We may use the Add-on "Window Titler" [t:] in order to give names to opened Firefox Windows. We can found it in Add-ons Manager in search tab. This Add-on is not approved by Mozilla yet, but it works as far as I use it...