Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whenever I click a link Firefox closes it automatically

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cottoneyejoe

more options

Say I am on youtube and I click the link to customize my channel, but when I do it loads for a second and then closes. This started after the update that changed the looks on the browser. Can you please help?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you tried refreshing or reinstalling Firefox? If none of these work, then this issue may be caused by adware or malware.

If adware/malware is the cause of the problem, these articles may help: Troubleshoot Firefox issues caused by malware Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly)

Run the malware scanning programs listed in the first link. Try running all of them because each program detects different malware.

You can also start Firefox in Troubleshoot Mode to see if the problem still occurs. Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.