Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stopcode Violations

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I'm running Windows 10 and have experienced multiple, repeated stopcode violations resulting in the blue screen and reboot (or sometimes requiring hard shutdown and reboot). I've kept close records of programs and peripherals, and the only constant I can find is Firefox. Typically I see it with I'm exploring something in Firefox (ironically it just occurred while typing this). I've taken the computer to the shop a couple of times, and they've stressed it over multiple days and can't duplicate it. I wonder about the interaction of internet fluctuations and Firefox. I'm wondering if my motherboard is failing, though it's fairly new. Any help I can get on this would be very welcome! Thank you!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.