Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab Bar location

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

TAB BAR:

 Why has the tab bar been moved from it’s normal place?  The tab bar should be on top of the page it represents, that is below the bookmarks bar.  

Will you please put it back? I am using Firefox 89.0.1. Alan

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This options has been removed in version 29. Have you updated from 29 or the question is about some unofficial modifications?

Hữu ích?

more options

Hi Alan, since Firefox 57, if you wanted to change the order of toolbars, you have needed to use style rules in a userChrome.css file. You've probably noticed that you need to update those rules every 10-15 versions and it's time again.

You can find numerous new style recipes here and on r/FirefoxCSS and elsewhere. Lots of choices.

If you need a place to start:

https://support.mozilla.org/questions/1339095

Hữu ích?

more options

See also my reply here for new code:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.