Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On-screen keyboard dissapears on MS Surface laptop

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hello,

MS Surface Pro 7. Latest version of Firefox. Each time I want to start typing in the browser, the on-screen keyboard pops up but dissapears immediately.

An attached keyboard works fine and the on-screen keayboard works also fine in other browsers.

As Firefox is my favorite ! browser, I would appreciate help on this topic.

Some research showed this is a problem that has been reported for years now. Is there any solution yet?

Best regards Franky

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.