Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Active tab in dark mode is hard to identify.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I do not want to install add-on. in order to be able to make Active tab different color or border or any different than other tabs Why is it hard to make the Active tab same as in Edge browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Each browser uses their own color theme and Firefox looks different than a browser like Edge. Without using an Add-on your only option would be to use CSS code in userChrome.css.

You can use code in userChrome.css to override changes in Firefox 89+ with the new Proton design.

You can look at this extension:

You can also create your own theme:

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.