Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to detect x-frame-options when loading a website in iframe

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Naresh Gunda

more options

Loading external website in an iframe is getting blocked because of x-frame-options in response headers. I want to detect what is the value for x-frame-options and based on that value i want to show an alert to the user. How can we detect/extract x-frame-options from the response headers for the given url even if it has redirects?

Được chỉnh sửa bởi Naresh Gunda vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I'm not sure under what conditions you want to check this like you have a website that allows to embed such content or you want to do this locally.

There is an extension for Firefox that allows this.

Hữu ích?

more options

I want to do it programmatically as i don't want end user to go to settings and disable enhanced tracking protection or installing some extensions in order to work with embeded content. So if i'm able to detect the x-frame-options i can ask user to launch the same url in new window by providing a button(Latest Firefox is doing similarly but i want to handle it in our website so that solution will work across the browsers).

Attached firefox implementation screenshot for reference.

Được chỉnh sửa bởi Naresh Gunda vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.