Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete menu bar or disable the shortcuts from it (Like Alt + B)

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

This is driving me crazy. I've been using Chrome for 4 years and I switch to Firefox because it is more faster and smooth than Chrome, my issue is that I'm a writer so, on the website that I work on we got this shortcuts to put bold, cursive, etc, and they begin with Alt + something, every time that I'm trying to use them I got the bookmark on the menu bar open and doesn't let me use the shortcut on the website.

There is any way to delete completely the menu bar? I already got the ui.key.menuAccessKeyFocuses on false, but the shortcuts as Alt + B still open the bookmarks or Alt + H opens the history on the menu. I really need a fix for this guys.

This is driving me crazy. I've been using Chrome for 4 years and I switch to Firefox because it is more faster and smooth than Chrome, my issue is that I'm a writer so, on the website that I work on we got this shortcuts to put bold, cursive, etc, and they begin with Alt + something, every time that I'm trying to use them I got the bookmark on the menu bar open and doesn't let me use the shortcut on the website. There is any way to delete completely the menu bar? I already got the '''ui.key.menuAccessKeyFocuses''' on false, but the shortcuts as Alt + B still open the bookmarks or Alt + H opens the history on the menu. I really need a fix for this guys.