Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Typing 'google' for any reason causes a new tab to open up automatically.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Whenever I type the word 'google' for any reason, even when composing an email, Firefox automatically opens up a new tab. Google is my home page so the new tab that opens shows the google main search page. What I have to do is type goo gle and then insert the cursor before the 'gle' part and back space. How do I stop this, please?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Wow, that's really strange. As far as I know, there aren't any built-in features that could do that. It's hard to imagine that an add-on would do that, but it's a possibility. Do you have any that could check words you type and either do a text replacement or run a macro depending on the word?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.