Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No window was opened, but window's name that closed still appear

  • 10 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Problems that I faced: 1. There is no firefox window opened, but "new staff train - google drive" window name still appear. Please see attachments. ( the "new staff train" was a window that was closed long time ago) 2. Normally, when one minimises a window and clicks the firefox, the minimize window will pop up, but now it won't.

I did try to delete, uninstall and reinstall firefox, but the problem still exists. Please advise what I can do to solve this inconvenience. Currently, I'm using Firefox 89.0

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The problem finally solved after I uncheck "restore previous session"-> Quit firefox-> Restart my laptop-> reopen firefox (the "new staff train" still there) -> quit firefox -> restart firefox. Finally the tab that mention "fail to restart previous window" came out -> start new (the "new staff train" finally disappear)

Thank you for the help and your time ◡̈ It's a long try and error.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (10)

more options

Did you try: Show All Windows?

Hữu ích?

more options

the second picture is the "show all window"... it's showing that no window is open, but the "new staff train- google drive" name is still appear

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Did you try: Show All Windows?

the second picture is the "show all window"... it's showing that no window is open, but the "new staff train- google drive" name is still appear

Hữu ích?

more options

What happens when you click on New Staff Train?

Hữu ích?

more options

FredMcD said

What happens when you click on New Staff Train?

nothing happens. The "new staff train" window won't appear

Hữu ích?

more options

Reboot the computer.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Reboot the computer.
I have already tried to reboot the computer for few times and the "new staff train" window still appears. 

I have tried to uninstall and download firefox 89.0.1 from firefox website, then reinstall firefox too. BUT the problem still there.

Hữu ích?

more options

I called for more help.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The problem finally solved after I uncheck "restore previous session"-> Quit firefox-> Restart my laptop-> reopen firefox (the "new staff train" still there) -> quit firefox -> restart firefox. Finally the tab that mention "fail to restart previous window" came out -> start new (the "new staff train" finally disappear)

Thank you for the help and your time ◡̈ It's a long try and error.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.