Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to switch from Firefox Extended Support Realese to Firefox Standard realese!

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 25 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently started using Firefox on my Mac

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Sorry I meant I recently started using Firefox on my Mac and I realized that I am. Running ESr and I want to run standard. how?

Được chỉnh sửa bởi Keshawn Vasu vào

Hữu ích?

more options

Download and install the program you want from http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

more options

Note that it is likely that the Release version will refuse to use the ESR profile and will create a new release profile and best is to leave it that way and use a xxxxxxxx.default-release profile and copy selected files from the ESR profile to the release profile or possibly use Sync.


You can copy certain files with Firefox closed to the current profile folder to transfer or recover personal data. Note that best is to avoid copying a full profile folder.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

In Mac OS X v10.7 and later, the "~/Library" folder in the Home directory is a hidden folder.


 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins;32+) and key4.db (decryption key;58+) for Passwords saved in the Password Manager
  key3.db support ended in 73+; to use key3.db in 58-72, make sure to remove key4.db
 • cert9.db (58+) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.