Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarking Malfunctions

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EcoResolve

more options

The latest update to Firefox trashed creating Bookmarks!!!

Instead of given an option on where to file a new bookmark -- as it had for years -- it places in the last location selected and closes the dialogue box.

To fix things require Editing the Bookmark to save a new Bookmark where desired.

Update prior to this one created problems with background colors and spacing's, now another update trashes to Bookmark function...

Is someone from Google of Microsoft trashing Firefox intentionally?... or is just someone who doesn't know what they are doing or care?

Giải pháp được chọn

The "Edit This Bookmark" dialog that opens if you click the highlighted star has a checkbox with "Show editor when saving" (shortcut key in the dialog is Alt+S). This item is at the bottom just above "Remove Bookmark" and "Done". You can click the highlighted star a second time to open the "Edit This Bookmark" dialog.

See "How do I change the name or location of a bookmark?"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The "Edit This Bookmark" dialog that opens if you click the highlighted star has a checkbox with "Show editor when saving" (shortcut key in the dialog is Alt+S). This item is at the bottom just above "Remove Bookmark" and "Done". You can click the highlighted star a second time to open the "Edit This Bookmark" dialog.

See "How do I change the name or location of a bookmark?"

Hữu ích?

more options

Thank you!...

But why do / should existing settings change -- unrequested -- with an update?

j.p.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.