Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot install add ons

more options

Trying to install add-ons, I get "An unexpected error occurred during installation."

I checked the about:policies#active and InstallAddonsPermission is false.

The Firefox is portable and I was able to install add-ons in the past.

Trying to install add-ons, I get "An unexpected error occurred during installation." I checked the about:policies#active and InstallAddonsPermission is false. The Firefox is portable and I was able to install add-ons in the past.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

eran555 said

It is a managed computer, and this is why I use the portable version. I was under the impression that the portable version is not subjected to a policy since the software is not being installed.

You can get support on Portable Firefox here:

https://portableapps.com/forums/support/firefox_portable

  1. 1
  2. 2