Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

barcode printing with silent_print

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

hello..

Have a nice day.....

Here i am looking for printing support. My web application printing ticket with barcode from my system.

However it works fine but when we use silent print mode it is not printing barcode in my ticket.

Without silent it is printing.. What could be the problem ?

Is barcode image not getting downloaded and printing takes procedure ???

Or barcode printing not support under silent_print mode ?

Any guidance or solution for the same ?

Barcode image comes from my application.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.