Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks toolbar won't stay open

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jhopemassey

more options

Before the update, my bookmarks toolbox was permanently open on the left side of the screen. That was a perfect setup for me, as I use a lot of bookmarklets for time saving on sites I'm on frequently. Since the update, all I have at the top of the screen is Import bookmarks and Most Visited (top left) and Other Bookmarks (top right). I can open Other Bookmarks, and my bookmarklets are there, but clicking one closes the Other Bookmarks folder each and every time. This renders them useless for my purpose. Is there a way to reopen, and KEEP open, my toolbox? I've tried clicking the Keep Open option and selecting done, but that doesn't do what I'm wanting it to do.

Giải pháp được chọn

You can open the bookmarks sidebar via "Ctrl+B" or "View -> Sidebar" or possibly drag the Sidebars button from the Customize palette to the Navigation Toolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can open the bookmarks sidebar via "Ctrl+B" or "View -> Sidebar" or possibly drag the Sidebars button from the Customize palette to the Navigation Toolbar.

Hữu ích?

more options

Thank you, cor-el! Ctrl+B opened it exactly the way I was used to. Appreciate the help!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.