Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bing keeps replacing my window content - Google is default search engine

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I have the latest version of Firefox & my windows 10 update automatically. After the last Firefox update this week I will be browsing a webpage and all of a sudden a Bing page is loaded over the top with a preformatted search term as though I was searching for that term. It's really annoying as I've always preferred Google anyway. When I search for something in the address bar, it loads a Bing page, but when I open a new tab it loads my preferred page, Google with Firefox. I don't have Bing selected as a search engine in my options. How can I get rid of it please?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.