Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube video stopping and starting - reloading won't connect to firefox running firefox 89 ,permantly crashing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I load YouTube ,you start watching a video,then it stops then wait ten minutes ,video starts then crashes,I'm running the newest version of firefox 89,i have had new updates today still no change ,infact its worse now refreshed firefox ,still no change firefox is still failing to load - its crap - its not working what is wrong ?,its not my laptop its 2 years old and it working fine i have had my engineer check the laptop,he has put it down to firefox,so where or what is wrong with your opeating system.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

Hữu ích?

more options

were do i obtain the information you require

Hữu ích?

more options

I posted the instructions(above).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.