Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

will this compromise the firefox browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Moonfruit.com are telling customers to install a version of FF that apparently has a fix for their issue with flash. I am concerned this will compromise the browser & security... can anyone confirm if this is safe / OK to do?


Copied from their instruction pdf:

Access to Editor - Windows 10 & Windows 7 OS users only Before commencing the following installation process please, note the following important points: • This process is for Windows 10 (preferred) and Windows 7 operating systems (For Mac users instructions will follow asap) • This configuration will take around 15-30 minutes depending on your internet connection • This process will uninstall existing versions of Firefox, if installed, and therefore you will lose any saved bookmarks etc • To complete this installation you will need administration access on your machine Once complete the installation will do the following: 1. Download the required files 2. Uninstall current version of Firefox 3. Install a specific version of Firefox and Adobe Flash player 4. Copy a configuration file Step 1 Download the installation files Please open the following link: https://drive.google.com/file/d/19U5YgGkshJvY2s7VTYxHHP8Q72baoPQv/view?usp=sharing Please select the download option When you see the following message please select - Download anyway Step 2 – Extract and Install the files When the download has completed please click on the down arrow and select - Show in folder Your downloads folder will open Right click on the file and select - Extract All Please select - Extract Files will extract and open: Please highlight adobe_flash_fix.cmd and then select - Run as administrator Step 3 – Launch Firefox and edit your website Once complete launch Firefox from the desktop Icon In Firefox please go to www.moonfruit.com and login into your account and select the website you wish to edit. Once the website launches, please add - &toolbar=E to the end of the address bar, as highlighted below: It will launch the editor Now click - Run Adobe Flash Select – Allow You should now be able to edit your website.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It doesn't look very safe. If you must do it, at least prepare a new dedicated environment. Don't try to break your working OS account with this "modified" flash and archaic Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.