Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When is Mozilla going to stop making FireFox even less ADA Accessible?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

When is Mozilla going to stop making FireFox even less ADA Acceptable? Thousands, if not millions, choose FF because it is accessible. With each update starting with Quantum, FF has become less accessible. I am currently trying to find an accessibility attorney to file a discrimination claim against FF/Mozilla. Stop making thing broken by 'fixing' them. Thin lines. Thin fonts. Icons without text. Shaded colors with no definition. A tab line on top with hazzy shadows behind it. YUCK

People with vision issues such as early cataracts cannot see this crap.

Mozilla F'd the Fox with this one.

Does there need to be an uprising at Mozilla in SF to get somebody's attention?

Browser Rage.........

Win 7. 16 gig, SSD, trying to us FF 89

Slow to open blank tab or search tab. F'd bad.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.