Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to INSTALL Firefox to HP Chromebook 11 G3?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi texbiker

more options

Hello, Genius Folks.

As I am using an HP Chromebook 11 G3 with my work and needed to install firefox to use one of our tools, however, I cannot find the right solution to download and install it. I google all the possible ways but there is missing in the steps and I cannot find it in my Chromebook,

There is a step I need to go to Settings >> Advance >> Developers >> Turn on Linux. But my laptop's settings are not showing me any "Developers" option.

Would there be anyone who can help me in this scenario? Or someone who experienced this?

Thanks in advance! Honey,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

On my Chromebook I went to settings. Search for Linux. Turn it on. I suggest setting the container size larger than the default, how much depends on your storage size. Then open the terminal. sudo apt-get update (to get the latest repository info) sudo apt-get install Firefox

https://chromeunboxed.com/how-to-install-the-newest-version-of-firefox-on-your-chromebook-2021/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.