Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

integating roboform with firefox

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I have been unable to use either roboform or firefox support to properly integrate them

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Thank you for sharing your extensions list, it looks like the RoboForm extension is installed and enabled. Is its button showing up on the toolbar? Where are things breaking down?

Hữu ích?

more options

Shows on W10 task bar and in Firefox addons but not on firefox top menu and no firefox lower task bar.

Hữu ích?

more options

Here are some things to check:

(1) Is the button available on the Customize panel to add to the toolbar?

See: Customize Firefox controls, buttons and toolbars

(2) If you are using private windows, is the extension enabled to run in private windows?

See: Extensions in Private Browsing


In another thread, a user recommended removing and reinstalling extensions whose buttons do not show up anywhere. The button on the page adapts and shows either "Remove" or "Add to Firefox" so it just take a couple clicks if you decide to try it: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/roboform/

Hữu ích?

more options

Firefox shows that Roboform is connected and activated.

BUT still no toolbar along the bottom of every Firefox screen!

Thanks for trying to help!

Michael Davies

Hữu ích?

more options

Hi Michael, what about the Roboform toolbar button, if you click that, does the toolbar appear?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.