Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to install Firefox on a windows XP system from a usb drive

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I have an older windows XP laptop system. I had to restore it to factory settings and lost all of my browsers. I can't get on any web site to download any browsers to the XP system. Is there a way to download to a USB drive from my windows 10 desktop and install it on the XP system from the USB drive?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes. This is the installer link to the last version for Windows XP, for U.S. English:

http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/win32/en-US/

If you prefer a different language/locale, click up to the parent folder (.. link) and then click into your preferred locale.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.