Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Inexplicable black line appearing over my tab?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sparksinthesoftware

more options

My firefox updated to the (horrible) new tabs, and now there's an incredibly annoying black line that appears over my Facebook tab that I can't find any way to get rid of. What does this mean? What is it for? How do I kill this stupid thing? With the (terrible) way the new tabs distinguish between the active tab and the inactive tabs (basically just a slightly different, nearly indistinguishable shade of off-white), this black bar is the most striking visual element on my row of tabs, so it grabs the eye the way the active tab should, and it's confusing and distracting.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you have the Facebook Container addon?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have the Facebook Container addon?

Hữu ích?

more options

A number of users have said that the container color line moving from the bottom of the tab to the top of the tab is more distracting. I'm not aware of a built-in way to modify the position, shape, or length of this line, but possibly custom style rules in a userChrome.css file (a community-supported workaround) might help. There's an active subreddit for hacking Firefox's interface with style rules here where you might find more guidance:

https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/

Hữu ích?

more options

Thanks guys, that's fixed me, apparently it was the Facebook Container addon that was adding that annoying line.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.