Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email a webpage link in Firefox?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 108 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franz_von_Suppe

more options

How can I email the link for a webpage I am on to someone? There used to be three little dots immediately to the left of the bookmark star on the page address that I could right click and easily send the page link with. Now it appears to have disappeared (6/15/2021). Help!

How can I email the link for a webpage I am on to someone? There used to be three little dots immediately to the left of the bookmark star on the page address that I could right click and easily send the page link with. Now it appears to have disappeared (6/15/2021). Help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options