Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Invalid two-step verification code

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Good day! We connected two-factor authentication to the account and ran into a problem. I am installed the application "google authentificator", but when entering the code from this application it gives the error "Invalid two-step authentication code". We tried to enter more than 50 times with different codes (https://prnt.sc/152hs5u). The time on the PC and on the mobile device are identical. What could be the problem? Waiting for your answer

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.