Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the "open file..." link is missing/broken

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jim60046

more options

FF89 looks great BUT something's missing. I click the 3 bars to bring up the menu. There used to be a choice "Open file..." that would open a pull-down menu of the folder where I keep a special set of html files, something I used every day, but it's gone now. I can still open the Windows file explorer, and navigate to that folder, but that's a few extra steps. I found a place to customize the toolbar, and "open file..." was there in the overflow menu, and I tried to move it back but it didn't come. It's not under More Tools either.

Giải pháp được chọn

Solved my own problem. Go to Customize Firefox controls, buttons and toolbars. Pick the "Open file..." or whatever else has disappeared from the toolbar, and just drag it up there. Some items might be in the overflow menu on the right.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Solved my own problem. Go to Customize Firefox controls, buttons and toolbars. Pick the "Open file..." or whatever else has disappeared from the toolbar, and just drag it up there. Some items might be in the overflow menu on the right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.