Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

updtaes

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I have turned off auto updates due to the new version of firefox replacing 88.0. I do not need to change the color of the title bar, nor do i need everything i type in the search bar in the center of my screen to be mirrored in a search bar located in the title box. How do i get security updtaes without all the screen changes in 89.0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Mozilla offers two stable releases:

Hữu ích?

more options

yes sir, i know what the current version is. if i have to install version 89 it would be easier to remove the product. i use version 88. I turned off auto update so it doesn't install ver. 89 which it did three times. The reason for this is version 89 adds a lot of UN-necessary duplicate processes.

All i need is security updates. The auto update have loaded three times. I have tried to adjust it all three times to clone ver. 88 (apparently not due able) I'd take a screen shot and post it but it's not allowed as it is not a standard web page.

Hữu ích?

more options

Where are you turning off auto-updates? This is the setting I use to control the timing of when updates install, it's on the Preferences/Options/Settings page (depending on OS and version, the name varies):

Although that screenshot is pretty old now, that section of the page still looks the same on mine.


More generally, what is the problem with duplicate processes? Firefox has a built-in page with the internal address about:processes that shows what each Windows-level process is used for. Is that very different in Firefox 88 vs. 89?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.