Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cookies not kept v89

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 16 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello Since version 89 my cookies are not kept anymore. I have set Firefox to delete cookies when closing but I have set exceptions for some websites to keep the cookies. Also I delete the history when closing except cookies. (This setting was chaged after updating to version 89)

With this settings Firefox kept the cookies of the exception websites But since version 89 all cookies are deleted, also those for the exception. Any new setting to do? Regards Oliver

Giải pháp được chọn

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" keeps cookies with an allow exception
 • using "Clear history when Firefox closes" to clear cookies clears all cookies including cookies with an allow exception you may want to keep
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions/Permissions"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You may be in Private Browsing mode or told Firefox not to remember.

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.


Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" keeps cookies with an allow exception
 • using "Clear history when Firefox closes" to clear cookies clears all cookies including cookies with an allow exception you may want to keep
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions/Permissions"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.