Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost shortcuts from New Tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Lost Shortcuts (2 rows) from Firefox new tab... How do I get them back... Shortcuts is activated in options, still no "icons" to launch my most used websites

Help will be appreciated...

JMB

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi JMB, in your second screenshot, you'll notice near the top that your New tabs setting switched from "Firefox Home" to "Blank Page". Hopefully changing that back will solve it. Any luck?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.