Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

all of a sudden, every page I have ever been to is bookmarked and cannot be deleted...

Giải pháp được chọn

Make sure you are looking at the bookmarks and not history.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hmm, that's not good.

Could you let us know what you get when you run the "Verify Integrity" function. That's here:

Open Firefox's Troubleshooting Information page using any of these methods:

  • "3-bar" menu button > Help > More Troubleshooting Information
  • (menu bar) Help > More Troubleshooting Information
  • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Near the bottom, there is a section titled Places Database -- that's the file which stores history and bookmarks. Click the button labeled Verify Integrity. There may be a 10-15 second delay before results appear.

If all is well, the report that appears below the button should start with:

> Task: checkIntegrity
+ The places.sqlite database is sane
+ The favicons.sqlite database is sane

Does yours say that, or something else? You can select and copy the report, and then paste it into a reply for review and comment.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you are looking at the bookmarks and not history.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.