Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Back button on mouse enables autoscrolling

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

This is only a Firefox problem, and I am able to use my back button normally in other browsers.

When I click back on my mouse after I am done reading a page, rather than going back a page it just assumes that I want to autoscroll, and allows to me scroll up and down the page rather than go back. How can I fix this? Most current version of Firefox on macOS.

This also is affecting the forward button on the mouse as well, it also goes to autoscroll. Scroll wheel click functions as normal (autoscrolling).

What can I do?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.