Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accidently Hit "Remove Folder"...

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Forbesaaron90

more options

Hello,

My questions concerns the "Remove Folder" selection.

I right-clicked a folder on the bookmarks drop-down menu, and accidentally selected remove folder. Does this mean that the folder has been deleted or does it mean that it has been collapsed and the constituent book marks have been moved elsewhere (other bookmarks, bookmark toolbar, etc).

If the folder has in fact been deleted, is there any way of retrieving it?

Thank you for your help.

Giải pháp được chọn

If you notice you lost bookmarks or accidentally deleted bookmark(s) and you haven't closed Firefox yet then you can use "Organize -> Undo" in the bookmarks manager (Bookmarks -> Show All Bookmarks) to undo this action and restore bookmark(s) you deleted accidentally or otherwise lost/misplaced. You may have to use Undo more than once (Firefox keeps a full undo stack of changes to bookmarks for the current session). Otherwise you can consider to restore the bookmarks from a JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore

This will replace all current bookmarks and you lose bookmarks that were added since that backup was created, so you may want to create an HTML backup beforehand and import this backup afterward.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you notice you lost bookmarks or accidentally deleted bookmark(s) and you haven't closed Firefox yet then you can use "Organize -> Undo" in the bookmarks manager (Bookmarks -> Show All Bookmarks) to undo this action and restore bookmark(s) you deleted accidentally or otherwise lost/misplaced. You may have to use Undo more than once (Firefox keeps a full undo stack of changes to bookmarks for the current session). Otherwise you can consider to restore the bookmarks from a JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore

This will replace all current bookmarks and you lose bookmarks that were added since that backup was created, so you may want to create an HTML backup beforehand and import this backup afterward.

Hữu ích?

more options

Thanks cor-el,

I tried the procedure that you suggested, and the deleted folder has been restored. Thank you very much.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.