Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I allow a website and all its subdomains to send notifications?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

There is a website with a large number of subdomains, all of which may send notifications. I trust all of them and want them to be able to send notifications. I've gone to a few of them and have been asked every time whether I want to allow notifications. There's many more, and I don't want to have to allow notifications for each one individually. How can I add all of them at once?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.