Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to load a specific website. I get a white page.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ar3142

more options

Hi,

 I am unable to load discounttire.com. I get a white page although the address is shown. This problem is specific to this computer. I've tried clearing cache/cookies, running in safe mode, changing IPv6 & DNS prefetching settings, run full system virus scan & Malwarebytes. As far as I know this is the only website where this problem exists. On this computer I can access the website using another browser. Any help appreciated.

Thanks

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

I don't have any of those security software. I have Norton 360. I tried disabling the firewall & no change. I've tried the solutions in your links & no joy. I get no error messages. The lock icon on the address bar says I'm "Securely connected to the site". When I reload the page I see the page for a millisecond & then it goes white. This only happens w/ Firefox.

Hữu ích?

more options

Remove History For One Site {web link}

Open the History Manager <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. In the search bar, enter the name of the site. Right-click on one of the listings and select Forget About This Site. This should remove all information, including any site settings

Hữu ích?

more options

Just tried & no joy.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.