Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password prompt for primary password appears while using a different application

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I have set a primary password in Firefox. Sometimes, the password prompt appears out of nowhere. For example, I have Firefox running in the background while I'm using a completely different application, and suddenly, the password prompt appears, asking me for my Firefox primary password.

This is very distracting, so I'm wondering if it's possible to configure Firefox to ask me for my primary password only while I'm using it. I don't care if the prompt appears as soon as I start Firefox, or whenever a new page is opened that requires a password. The only important thing is that the password prompt doesn't distract me while I'm using a different application.

Thanks in advance for any hints.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.