Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox block my domain from download a file.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have 2 local domains that is not exists in real domain. Example: 1. mydomain-localhost.com 2. mydomain.localhost

My HTML for testing is simple. ``` <a id="download-link" href="target-file.zip" download>Download</a> ```

When I try to download from mydomain-localhost.com, it used to be working fine but then blocked after editing some JS, PHP. And now it was blocked forever. Download window said "This file is not commonly downloaded."

But if I try to download from mydomain.localhost, it will be working fine. Both domain using same HTML and file location on Windows.

How to make Firefox unblock this testing domain that is only exists on my PC?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.