Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I turn off the searching from address bar .

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi r.hutchinson62

more options

Every time I go to search from my ecosia , it suddenly started making my search go from the url address bar and I hate it immensely. How can I make it STOP and just act normal ?

Every time I go to search from my ecosia , it suddenly started making my search go from the url address bar and I hate it immensely. How can I make it STOP and just act normal ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thank you ! This is working so far, I wish that I could roll back that latest update as there are a few things changed on my browser windows open that area frustrating as well. Do you or anyone have information on that ?