Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cookies/Cache not updating

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I use Firefox to access our company's online testing site. Sometimes a customer will call us to update their name on our system. I go to the customer's record on the website and make the change. Once I save the record, I could go back to that customer access their testing data and download a certificate which downloads as a pdf. With the previous version of Firefox, the certificate would download and the changes I made were shown on the new certificate download. In the new version (89.0) the new download does not show the changes I made. I assume this is because the cookies or cache are not updating properly. Can you give me some idea of what to try to fix this.

I performed the same routine in Chrome and it works perfectly and also in Edge.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.