Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Main password is demanded at EVERY CHANGE OF SITE. Please, tell me how to stop it.

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Main password is demanded at EVERY CHANGE OF SITE. Please, tell me how to stop it.

Giải pháp được chọn

Are you canceling the dialog or does this still happen if you enter the Primary Password once ?

Are you using Sync as this is a possible reason to ask for the Primary Password ?

Using Sync is a possible reason to ask for the Primary Password at startup. This is because the credentials to login to the Sync account are stored in the Password Manager and you need to enter the Primary Password to unlock the passwords.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Hi, do you mean any time you open a page where you have a saved login, Firefox prompts you to enter your primary password like this:

Is the problem that you have to keep entering the password over and over, or you do NOT want to use a saved login on the page and therefore you have to keep canceling the dialog over and over?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Are you canceling the dialog or does this still happen if you enter the Primary Password once ?

Are you using Sync as this is a possible reason to ask for the Primary Password ?

Using Sync is a possible reason to ask for the Primary Password at startup. This is because the credentials to login to the Sync account are stored in the Password Manager and you need to enter the Primary Password to unlock the passwords.

Hữu ích?

more options

I don't even know what "sync" is and how to get rid of the main problem.

Hữu ích?

more options

njm said

I don't even know what "sync" is and how to get rid of the main problem.

Is the problem that you have to keep entering the password over and over, or you do NOT want to use a saved login on the page and therefore you have to keep canceling the dialog over and over?

Hữu ích?

more options

Note that you can disable the Password Manager (Lockwise) and login manually by opening Lockwise (about:logins) and enter the Primary Password.

  • Options/Preferences -> Privacy & Security: Logins and Passwords: [] "Ask to save logins and passwords for websites"

In this case you can use "Use Saved Login/Password" in the right-click context menu to fill the login credentials.

Hữu ích?

more options

Thanks jscher2000 for your answer to my problems, but it is as you said "have to write my main password over and over again. I'm a75 tears old computer novice who doesn't know how to solve this problem.

Hữu ích?

more options

You should only have to enter the Primary Password once during a session if that is what you have to do unless you cancel the PP dialog.

Hữu ích?

more options

Hi njm, what if you temporarily turn off Firefox's password manager. Do the prompts stop? Here's where you would do that:

(A) Open the Settings page

  • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Settings (previously "Options")
  • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
  • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
  • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

(B) Click Privacy & Security in the left column

(C) Scroll down to the "Logins and Passwords" section

(D) Uncheck the box for "Ask to save logins and passwords for websites"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.