Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search engine add-ons

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

The search engines I've added do not appear in the list after clicking the green + sign in the search box and they do not appear in the list in the options either. I used the "add more search engines" found in the bottom of the search engines list to find the missing engines and add them again, but when I find the engine I want to add there is only the "remove" button. So this tells me the missing engines in the list are still there but not accessible. I tried removing the added search engine and then adding it again but this did not make them appear in the search engine list. Everything was working fine until getting the last update before Firefox 89. Is there a way to fix this???

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.